آنالیز و طراحی

شرکت فنی مهندسی آراد تجهیز ، به عنوان شرکتی پیشرو در استفاده از دانش روز مهندسی و با تکیه بر مهارت متخصصان و تحلیلگران خود، توانایی طراحی، تحلیل و ساخت گستره وسیعی از تجهیزات صنعتی مختلف را تنها با داشتن اطلاعات از شرایط مرزی، محیط کاری و خواسته کارفرما دارا می باشد. انجام تحلیلهای دقیق مهندسی در بررسی تنشهای اعمالی و میزان استحکام تجهیز، کنترل هدفمند دینامیک جریان، میزان ارتعاش ایجاد شده در تجهیز و کنترل منابع آن، پیاده سازی انواع کدهای محاسباتی، بررسی تنشهای حرارتی، کنترل میزان شدت صوت پدید آمده و حذف منابع آن، بررسی سایش تحت تاثیر جریان و ... تنها بخشی از الزامات این شرکت پیش از ساخت هر تجهیز است.