Impact test
محاسبه کامل بارهای ضربه ای، یافتن مناطق بحرانی در تجهیز جهت مقاوم سازی و نهایتا مشخص کردن عمر قطعه تا زمان شکست